Exercici de drets sobre dades personals

Si desitjeu exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça <rosscrem@rosscrem.com> posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Quins son els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Ens comprometem a respectar la confidencialitat de les vostres dades personals i a garantir l’exercici dels vostres drets. En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractem les vostres dades, teniu dret a:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de l’tractament.
  • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació de l’tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Així mateix, teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les vostres dades.

Si vol exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades adreçada a Rossduel, SA, a l’adreça postal indicada més amunt o bé enviant un correu electrònic dirigit a l’adreça rosscrem@rosscrem.com

Finalment, us informem del vostres dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinent, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD, www.aepd.es).